top of page

הנושאים בהם עוסקת התכנית

אדריכלות והתחדשות עירונית

נוף וסביבה

דרכים ותנועה

חברה וכלכלה

שימור

שלבי התכנית

שלב ד' -

סגירת התכנית ואישורה

תכנית האב לשכונת תלפיות ארנונה הגיעה לשלב האחרון והסופי - אישור מדיניות התכנון והפיתוח בועדות התכנון.

בחודשים הקרובים צפוי להתקיים דיון בועדה המחוזית והשתתפות תושבי השכונה תהיה חשובה מאוד, לאור השינויים הדרמטים שהשכונה צפויה לעבור.

כדי להשמיע כיאות את עמדת התושבים יש צורך ביצוג משפטי הולם. תושבי השכונה וחברי הפורום האורבני פועלים לגיוס משאבים עבור יצוג משפטי, בהתאם להחלטות כנס תושבים שהתקיים בפברואר האחרון (לתמונות מהכנס).

זאת, לאחר שהועדה המקומית כבר אישרה את התכנית בדצמבר, ובה מדיניות תכנון המאפשרת בנית מגדלים עד 30 קומות לאורך דרך חברון-שלום יהודה (עם הסתייגות לפיה גובה הקומות יקבע לפי ההתכנות השמאית).

עמדת השכונה, אושרה בכנס שהתקיים ביוני 2018 (לסיכום הכנס) וכוללת התנגדות לבניה הגבוהה והמאסיבית בדרך חברון-שלום יהודה, לעומסי התנועה שיתווספו לשכונה ולפתיחת החסימה ברחוב לייב יפה-בית"ר. כמו כן, מצביעה על העדר סנכרון בין פיתוח השטחים הציבוריים לבין תוספת המגורים ועוד.

עיקרי העמדה רשומים במסמך כאן.

לקבלת עדכונים בהמשך

Congrats! You’re subscribed

bottom of page